Home > Kwaliteit kinderopvang

De kwaliteit van kinderopvang is in Nederland wettelijk geregeld. In de Wet Kinderopvang staan kwaliteitseisen waaraan kinderopvangvoorzieningen moeten voldoen. De gemeente houdt via de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) toezicht op de kwaliteit van kinderopvang. Zodra een KDV niet voldoet aan de kwaliteitseisen, dan zal de GGD-inspecteur aan de gemeente adviseren om deze niet meer op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Kwaliteit kinderopvang vastgelegd in eisen

De wettelijke kwaliteitseisen waaraan elke kinderopvang in ons land moet voldoen zijn onderverdeeld in de volgende onderdelen:

GGD controleert kwaliteit kinderopvang

Via inspecties controleert de GGD of de kwaliteit van kinderopvang aan de wettelijke eisen voldoet. De rijksoverheid heeft kwaliteitseisen opgesteld voor verschillende onderwerpen, zoals ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht/kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie. Tijdens inspecties worden de KDV’s hierop beoordeeld. De bevindingen van de onderzoeken worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Alle kinderopvangcentra dienen volgens de Wet Kinderopvang geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Is dit niet het geval en heeft de KDV geen vergunning, dan kan de gemeente een boete opleggen.